Όλες οι Ερωτήσεις στο PCstepsΚατηγορία: WindowsΟι Καλύτερες Ρυθμίσεις για Παιχνίδια στα Windows 10, να κάνετε νέες ρυθμίσεις και για το
Alejan Droo ρώτησε πριν 5 μήνες
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
 •  μετά από restart δεν δουλεύει και δεν έχεις τις ίδιες ονομασίες
 • Cmd:

  • Regsvr32 actxprxy.dll
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
  • sfc /scannow
  • cmd /c \"echo off | clip\"
  • ipconfig /flushdns

   
  Regedit:

  • Windows Registry Editor Version 5.00

   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Session Manager\\Memory Management]
  \"ClearPageFileAtShutdown\"=dword:00000000
  \"DisablePagingExecutive\"=dword:00000001
  \"LargeSystemCache\"=dword:00000001
  \"FeatureSettingsOverride\"=dword:00000000
  \"FeatureSettingsOverrideMask\"=dword:00000003
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Session Manager\\Memory Management]
  \"ClearPageFileAtShutdown\"=dword:00000000
  \"DisablePagingExecutive\"=dword:00000001
  \"LargeSystemCache\"=dword:00000001
  \"FeatureSettingsOverride\"=dword:00000003
  \"FeatureSettingsOverrideMask\"=dword:00000003
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Policies\\Microsoft\\Windows Defender]
  \"DisableAntiSpyware\"=dword:00000000
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows Defender]
  \"EnableAntiSpyware\"=dword:00000001
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\GraphicsDrivers]
  \"TdrDelay\"=dword:00000005
  \"DisableHWAcceleration\"=dword:00000001
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Policies\\Microsoft\\Windows\\
  Personalization]
  NoLockScreen: “1”
   
  [HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\
  Search]
  BingSearchEnabled: “0”
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Policies\\Microsoft\\Windows\\Windows Search]
  AllowCortana: “0”
   
  HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\ ReserveManager]
  (32-bit) ShippedWithReserves: ”0”
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\MSMQ\\Parameters]
  (32-bit) TCPNoDelay: “1”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\Psched

  (32-bit) NonBestEffortLimit: “0”
   

  • HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Policies\\Microsoft\\Windows\\

  WindowsUpdate\\AU
  (32-bit) NoAUAsDefaultShutdownOption: ”1”
  (32-bit) NoAutoRebootWithLoggedOnUsers: ”1”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\

  GraphicsDrivers
  (32-bit) TdrDelay: “5”
   

  • HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\

  Explorer\\Serialize
  (32-bit) StartupDelayInMSec: “0”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\ControlSet001\\Control\\Class

  And now Search:
  (32-bit) EnableUlps: from “1” to “0”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\

  Session Manager\\Memory Management
  (32-bit) ClearPageFileAtShutdown: “0”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\Ndu

  (32-bit) Start: \"4\"
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\

  DriverSearching
  -> (32-bit) SearchOrderConfig: \"0”
   

  • HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Policies\\Microsoft\\Windows\\Explorer

  (32-bit) DisableSearchBoxSuggestions: \"1\"
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\Setup\\MoSetup

  (32-bit) AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU: \"1\"
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\kbdclass\\

  Parameters
  (32-bit) KeyboardDataQueueSize: \"50\"
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Power\\

  PowerSettings\\
  (32-bit) Attributes: \"2\"
   
  HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control
  (String Value)
  WaitToKillAppTimeout: “1000”
   

  • HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop

  (String Value)
  MenuShowDelay: “10”
  HungAppTimeout: “1000“
  WaitToKillAppTimeout: “1000”
   

  • HKEY_CURRENT_USER\\System\\GameConfigStore

  GameDVR_DXGIHonorFSEWindowsCompatible: \"0\"
  GameDVR_Enabled: \"0\"
  GameDVR_FSEBehaviorMode: \"2\"
  GameDVR_EFSEFeatureFlags: \"0\"
  GameDVR_HonorUserFSEBehaviorMode: \"0\"
   

  • HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Mouse

  (String Value)
  MouseHoverTime: “10”

 •  

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\PolicyManager\\default\\

  ApplicationManagement\\AllowStore
  (32-bit) Value: “0”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\

  OptimalLayout
  (32-bit) EnableAutoLayout: “1”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Class\\

  {4d36e96ae325-11ce-bfc1-08002be10318}
  (32-bit) EnableUDMA66: “1”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\

  Explorer\\VolumeCaches\\Temporary Files
  (32-bit) LastAccess: “0”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\

  Explorer\\UsersFiles\\NameSpace\\DelegateFolders
  “Delete”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Dfrg\\BootOptimizeFunction

  (String Value)
  Enable: “Y”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Lsa

  (32-bit) restrictanonymous: “2”
   

  • HKEY_CURRENT_USER\\Network

  (32-bit) NetWork_Bandwidth: “512”/ “1298”
   
   

  • HKEY_CURRENT_CONFIG

  (32-bit) Mystring: ”95242242”
   

  • HKEY_CURRENT_CONFIG\\System

  (32-bit) Freemem: “14”
  (32-bit) MaxLOMChannels: “14500000”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\

  PriorityControl
  (32-bit) IRQ8Priority: “2”
  (32-bit) Win32PrioritySeparation: “26”
   

  • HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\

  Internet Settings
  (32-bit) MaxConnectionsPerServer: “99”
  (32-bit) MaxConnectionsPer1_0Server: “99”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\

  Windows NT\\CurrentVersion\\Multimedia\\SystemProfile
  (32-bit) NetworkThrottlingIndex: “FFFFFFFF”
  (32-bit) SystemResponsiveness: “1”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\

  Windows NT\\CurrentVersion\\Multimedia\\SystemProfile\\Tasks\\Games
  - Priority “6“
  - Game “8”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\HARDWARE\\DESCRIPTION\\System\\CentralProcessor

  (32-bit) MaxLOM_Channels: “12500”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\Tcpip\\

  Parameters\\Interfaces
  (32-bit) TcpAckFrequency: “1”
  (32-bit) TCPNoDelay: “1”
   

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\Tcpip\\

  Parameters
  (32-bit) DefaultTTL: “64”
  (32-bit) Tcp1323Opts: “1”
  (32-bit) MaxFreeTcbs: “8000”
  (32-bit) MaxUserPort: “65534”
  (32-bit) GlobalMaxTcpWindowSize: “131072”
  (32-bit) MaxHashTableSize: “16384”
  (32-bit) TcpMaxDataRetransmission: “2”
  (32-bit) TcpMaxHalfOpen: “100”
  (32-bit) TcpMaxHalfOpenRetries: “80”
  (32-bit) EnableDeadGWDetect: “0”
  (32-bit) EnableMTUDiscovery: “0”
  (32-bit) KeepAliveTime: “300000”

1 Απαντήσεις

Γιώργος Λάνδρου Staff απάντησε πριν 5 μήνες

Καλησπέρα, ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις?